Občianske združenia a iniciatívy na Slovensku sa rozhodli, vzhľadom na šírenie nepravdivých informácií na Slovensku v súvislosti s vplyvom posledných celosvetových udalostí a aktuálne neprehľadnou situáciou o stave spoločnosti, oboznámiť zahraničnú verejnosť so skutočnými názormi a náladami väčšiny obyvateľstva Slovenska.

Odkazy: Odkaz 1

Vyhlásenie je reakciou na čoraz výraznejšie potláčanie demokratických princípov a základných ľudských práv a slobôd, vrátane slobody slova v Slovenskej republike. Vyhlásenie organizácií a iniciatív (nižšie v plnom znení) vyjadruje názory občianskych subjektov tvoriacich jeden z hlavných národných prúdov na Slovensku a opiera sa o fakty, aktuálne vedecké výskumy a prieskumy prieskumných agentúr (Median.sk, Focus.sk) a navrhuje riešenia.

Vyhlásenie sme zaslali v štyroch svetových jazykoch českej, ruskej, nemeckej, anglickej, francúzskej a americkej tlačovej agentúre.

Vyhlásenie občianskych organizácií a iniciatív k súčasnému stavu a smerovaniu Slovenskej republiky

My, zástupcovia občianskych organizácií a občianskych iniciatív v Slovenskej republike, nadväzujúcich na tradičné duchovné a kultúrne hodnoty slovenských a slovanských predkov, uvedomujúci si nezastupiteľnú zodpovednosť inteligencie za slovenský národ, vydávame nasledovné stanovisko:

 

1. Na Slovensku aktuálne dochádza čoraz k výraznejšiemu obmedzovaniu slobody slova a porušovaniu ľudských práv, ktoré sú zakotvené v medzinárodných dohovoroch. Mediálna propaganda s podporou najvyšších domácich štátnych činiteľov lynčuje významné odborné autority a osobnosti, ktoré si dovolia vyjadriť iný, ako propagandou pretláčaný názor. Na jednej strane vládna moc likviduje politicky nepohodlné názory, vyhráža sa trestným stíhaním obyvateľov Slovenskej republiky za propagáciu vojny s výškou trestu 25 rokov, až doživotím, na druhej strane samotná vládna moc svojím verejným vystupovaním a aktívnym konaním vojensky podporuje Ukrajinu a sama ohrozuje mier v Slovenskej republike! 

Slobodné vyjadrenie vlastného názoru garantované Ústavou Slovenskej republiky nestotožňujúce sa s vládnou propagandou je označované súčasným režimom ako prokremeľská propaganda, čo chápeme ako totalitné a neľudské zneužívanie vojny v Ukrajine. V každom vyspelom štáte s fungujúcim právnym systémom by bolo takéto konanie vládnej moci odsúdené.

Tieto bezprecedentné zásahy do slobody slova nemajú obdobu od novembrových prevratových čias v roku 1989.

 

2. Nesúhlasíme a odmietame Dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických, prijatou v Slovenskej republike 9. 2. 2022. Považujeme ju za porušenie suverenity a zvrchovanosti Slovenskej republiky a nemôžeme ju chápať inak ako okupačnú zmluvu. Týmto aktom vládna moc nerešpektovala vôľu, názory, prejavy nespokojnosti a protesty väčšiny obyvateľov Slovenskej republiky, čím hlboko urazila slovenský národ. 

Okupačná zmluva so SŠA prešla na Slovensku len niekoľkotýždňovým schvaľovacím a legislatívnym procesom, bez širšej verejnej a odbornej diskusie, bez akceptácie veľkého počtu zásadných hromadných pripomienok, bez možnosti vyjadrenia sa vysokých štátnych predstaviteľov na pôde štátnych inštitúcií, s výraznou podporou propagandistických médií, vrátane verejnoprávneho Rozhlasu a televízie SR a s tichou podporou významných cirkevných a kultúrnych inštitúcií bola zavŕšená podpisom prezidentky SR 9. februára 2022. V rámci procesu prijímania okupačnej zmluvy boli porušené demokratické princípy, prítomné v každom vyspelom európskom štáte. Preto sme 9. február vyhlásili za Deň národnej zrady. 

Protest voči okupačnej zmluve pokračuje podpisovaním petícií za vypísanie referenda o zrušení okupačnej zmluvy so SŠA, ktoré doposiaľ podpísalo už vyše 60 tisíc Slovákov a ktoré plne podporujeme.

Slováci sú odjakživa mierumilovným národom, nikdy si nenárokovali cudzie územie, sú tradične a prirodzene spojení s ďalšími slovanskými národmi v najväčšom slovanskom spoločenstve v Európe. Ako uvádzajú aj verejné prieskumy a štúdie, väčšina Slovákov nesúhlasí s vojenskými základňami SŠA na území Slovenskej republiky, nechce obrannú spoluprácu so SŠA a nemá dôveru v NATO. Preto prijatie okupačnej zmluvy vnímame ako vlastizradu a súčasnú vládu Slovenskej republiky, koaličných a niektorých ďalších poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a prezidentku Slovenskej republiky, ktorí prijali okupačnú zmluvu považujeme za vlastizradcov. 

 

3. Nesúhlasíme a odsudzujeme kroky vlády SR zamerané na vojenskú podporu Ukrajiny. Nechceme, aby súčasná vládna moc na Slovensku vťahovala Slovenskú republiku a jej občanov do vojnového konfliktu a aby sa následne Slovensko stalo terčom vojnového útoku, na ktorý doplatí iba bežné obyvateľstvo. V tejto súvislosti občianska organizácia Združenie slovenskej inteligencie podala podnet na členov vlády Slovenskej republiky za ohrozenie mieru podľa § 417 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon) a účasti na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu podľa § 419a zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon). Slovenská republika nie je v žiadnom prípade povinná miešať sa do rusko-ukrajinského konfliktu na území štátu, ktorý nebol a nie je členom NATO.

Sme zásadne proti prijímaniu sankcií voči Rusku, pretože ich dôsledkom bude nebezpečné narušenie hospodárstva v Slovenskej republike, ako aj v celej Európskej únii. Domnievame sa, že ich hlavným cieľom má byť rozvrat ekonomiky v rámci EÚ a získanie hospodárskych výhod pre SŠA.

Navrhujeme, aby Slovenská republika pomáhala Ukrajine humanitárne, a zároveň nezabúdala na pomoc svojim občanom, a pokúsila sa aj v spolupráci s inými štátmi diplomaticky riešiť vojnový konflikt, ponúknuť mediátorské služby a svoje územie ako jednu z možností na rokovanie oboch strán a využívať všetky dostupné mierové prostriedky na pomoc k ukončeniu tohto konfliktu. Vzhľadom na to, že v minulosti viedli Slováci vyváženú politiku a nie sú zaťažení historickými resentimentami so žiadnym z národov bývalého ZSSR, mali by na takúto sprostredkovateľskú misiu všetky predpoklady. 

 

4. Slovenská republika má vyvíjať snahu o spoluprácu vo všetkých oblastiach hospodárskeho rozvoja so všetkými štátmi a dlhodobo smerovať k politickej neutralite, nevzdávať sa vopred a dobrovoľne svojej suverenity, ale spieť k čo najvyššej úrovni pôvodnej suverenity ako nezávislosti Slovenskej republiky, tak ako ju definuje Ústava Slovenskej republiky z roku 1992, k demokracii a slobodnému rozvoju slovenského národa ako rovnoprávneho subjektu medzinárodného práva

 

Bratislava, 4. 4. 2022

 • Združenie slovenskej inteligencie, Sučany, www.zsi.sk
 • Slavica, Nitra, www.slavica.sk
 • Inštitút národnej politiky, Bratislava, www.institut-inp.sk
 • Aliancia národných síl, Bratislava
 • Signatári Nitrianskej deklarácie za zvrchovanosť SR, Nitra
 • Vlastenecký inštitút Petra Šveca, Nitra
 • Slovenskí katolíci, Bratislava
 • Rastic, Bratislava
 • Za slobodný život a zdravie na Slovensku, Prievidza, www.zaslobodnyzivotazdravie.sk
 • Rádio Truck, Staré Hory, www.radiotruck.sk
 • Vždy spolu, Liptovský Hrádok

Заявление гражданских организаций о текущем состоянии и направлении развития Словацкой Республики

Мы, представители гражданских организаций в Словацкой Республике, приверженные традиционным духовным и культурным ценностям словацких и славянских предков, осознающие незаменимую ответственность интеллигенции за словацкую нацию, делаем следующее заявление:

 

1. В настоящее время в Словакии наблюдается значительное ограничение свободы слова и нарушение прав человека, закрепленных в международных соглашениях. Пропаганда в СМИ при поддержке высших государственных чиновников страны устраивает самосуд над видными авторитетами в различных областях и деятелями, которые осмеливаются выражать мнение, отличное от того, которое проталкивает пропаганда. С одной стороны, государственная власть ликвидирует политически неудобные мнения, угрожает жителям Словацкой Республики судебным преследованием за пропаганду войны с приговором в 25 лет, а то и пожизненным заключением, с другой стороны, сама власть своими публичными высказываниями и активными действиями оказывает военную поддержку Украине и ставит под угрозу мир в Словацкой Республике!

Свободное выражение собственного мнения, гарантированное Конституцией Словацкой Республики, которое не отождествляется с правительственной пропагандой, обозначается нынешним режимом как прокремлевская пропаганда, которую мы понимаем как тоталитарное и нечеловеческое злоупотребление войной на Украине. В любой развитой стране с функционирующей правовой системой такие действия правительства были бы осуждены.

Подобные посягательства на свободу слова не имеют прецедентов со времен ноябрьских потрясений 1989 года.

 

2. Мы не согласны и отвергаем Соглашение о сотрудничестве в области обороны между Правительством Словацкой Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки, принятое в Словацкой Республике 9 февраля 2022 г. Мы считаем его нарушением суверенитета Словацкой Республики и не можем понимать его иначе, чем как оккупационный договор. Этим актом правительственные власти проявили неуважение к желаниям, мнениям, выражениям недовольства и протестам большинства населения Словацкой Республики, тем самым глубоко оскорбив словацкую нацию.

Оккупационный договор с США всего через несколько недель прошел через утверждение и законодательный процесс в Словакии без широкого общественного и профессионального обсуждения, без принятия большого количества важных массовых поправок, без возможности выражения высокопоставленных представителей государства на фронте государственных учреждений, при мощной поддержке пропагандистских средств массовой информации, включая общественную вещательную компанию Радио и Телевидение Словацкой Республики, и при молчаливой поддержке важных религиозных и культурных учреждений, он был скреплен подписью Президента Словацкой Республики 9. В процессе принятия оккупационного договора были нарушены демократические принципы, присутствующие в каждом развитом европейском государстве. Именно поэтому мы объявили 9 февраля Днем национального предательства.

Протест против оккупационного договора продолжается подписанием петиций за проведение референдума об отмене оккупационного договора с США, которые на данный момент подписали более 60 000 словаков и которые мы полностью поддерживаем.

Словаки всегда были мирным народом, они никогда не претендовали на чужие территории, они традиционно и естественно объединены с другими славянскими народами в крупнейшую славянскую общину в Европе. Как показали общественные опросы и исследования, большинство словаков не согласны с наличием военных баз США на территории Словацкой Республики, не хотят оборонного сотрудничества с США и не доверяют НАТО. Поэтому мы рассматриваем принятие оккупационного договора как государственную измену, а нынешнее правительство Словацкой Республики, коалицию и некоторых других членов Национального совета Словацкой Республики и президента Словацкой Республики, которые приняли оккупационный договор, считаем предателями.

 

3. Мы не согласны и осуждаем действия правительства Словацкой Республики, направленные на военную поддержку Украины. Мы не хотим, чтобы нынешняя правительственная власть в Словакии втянула Словацкую Республику и ее граждан в военный конфликт и чтобы Словакия впоследствии стала объектом военного нападения, от которого пострадает только простое население. В связи с этим общественная организация «Ассоциация словацкой интеллигенции» подала жалобу на членов правительства Словацкой Республики за создание угрозы миру в соответствии с законом № 300/2005 Сб. (Уголовный закон) № 417 и за участие в боевых действиях организованной вооруженной группы на территории другого государства в соответствии с законом № 419а Сб. (Уголовный закон) № 300/2005 Сб. (Уголовный закон). Словацкая Республика никоим образом не обязана вмешиваться в российско-украинский конфликт на территории государства, которое не было и не является членом НАТО.

Мы принципиально выступаем против принятия санкций против России, поскольку они будут иметь эффект опасного подрыва экономики Словацкой Республики, а также экономики всего Европейского Союза. Мы считаем, что их главной целью должен стать подрыв экономики внутри ЕС и получение экономических преимуществ США.

Мы предлагаем Словацкой Республике оказывать помощь Украине на гуманитарной основе, не забывая при этом о помощи своим гражданам, и попытаться разрешить военный конфликт дипломатическим путем в сотрудничестве с другими государствами, предлагая посреднические услуги и свою территорию как один из вариантов переговоров между двумя сторонами, и используя все доступные мирные средства, чтобы помочь положить конец этому конфликту. Учитывая, что словаки в прошлом проводили сбалансированную политику и не обременены историческими обидами ни с одной из стран бывшего СССР, у них есть все предпосылки для такой посреднической миссии.

 

4. Словацкая Республика должна стремиться к сотрудничеству во всех областях экономического развития со всеми государствами и в долгосрочной перспективе стремиться к политическому и военному нейтралитету, не сдавать свой суверенитет заранее и добровольно, а вернуться к максимально возможному уровню первоначального суверенитета как независимости Словацкой Республики, как это определено Конституцией Словацкой Республики 1992 года, к демократии и свободному развитию словацкой нации как равноправного субъекта международного права.

 

Братислава, 4 апреля 2022 г.

 • Ассоциация словацкой интеллигенции, Сучаны, www.zsi.sk
 • Славица, Нитра, www.slavica.sk
 • Институт национальной политики, Братислава, www.institut-inp.sk
 • Альянс национальных сил, Братислава
 • Подписанты Нитранскую декларацию о суверенитете Словацкой Республики, Нитра
 • Патриотический институт Петера Швеца, Нитра
 • Растиц, Братислава
 • За свободную жизнь и здоровье в Словакии, Приевидза, www.zaslobodnyzivotazdravie.sk
 • Радио Трак, Старе-Горы, https://www.radiotruck.sk/
 • Национальный конгресс словацкого единства

Declaration civic organizations and initiatives on the current state and direction of the Slovak Republic

We, the representatives of civic organizations and civic initiatives in the Slovak Republic, building on the traditional spiritual and cultural values of Slovak and Slavic ancestors, aware of the irreplaceable responsibility of intelligence for the Slovak nation, we issue the following opinion:

 

1. In Slovakia, there is currently a growing restriction on freedom of speech and human rights violations, which are enshrined in international conventions. Media propaganda, with the support of the highest domestic state officials, lynches important professional authorities and personalities who dare to express an opinion other than that pushed by propaganda.

On the one hand, the government is liquidating politically uncomfortable opinions, threatening to prosecute the people of the Slovak Republic for promoting war with a sentence of 25 years, up to life, on the other hand, the government itself, through its public appearance and active action, militarily supports Ukraine and itself threatens peace in the Slovak Republic!

The free expression of one's own opinion guaranteed by the Constitution of the Slovak Republic, which does not identify with government propaganda, is referred to by the current regime as pro-Kremlin propaganda, which we understand as totalitarian and inhuman abuse of war in Ukraine. In any developed country with a functioning legal system, such actions of governmental power would be condemned.

These unprecedented encroachments on freedom of speech are unparalleled since the November 1989 coups.

 

2. We do not agree with and reject the Agreement on Cooperation in the Field of Defense between the Government of the Slovak Republic and the Government of the United States of America, adopted in the Slovak Republic on February 9, 2022. With this act, the government did not respect the will, opinions, expressions of dissatisfaction and protests of the majority of the inhabitants of the Slovak Republic, which deeply offended the Slovak nation.

The occupation agreement with United States of America underwent only a several-week approval and legislative process in Slovakia, without wider public and professional discussion, without acceptance of a large number of fundamental collective comments, without the possibility of expression of high state officials on state institutions, with strong support of propaganda media, including public radio and television of the Slovak Republic and with the tacit support of important ecclesiastical and cultural institutions was completed by the signature of the President of the Slovak Republic on February 9, 2022. That is why we declared February 9 as the Day of National Betrayal.

The protest against the occupation agreement continues by signing petitions for calling a referendum on the abolition of the occupation agreement with the United States of America, which has so far been signed by more than 60,000 Slovaks and which we fully support.

Slovaks have always been a peaceful nation, they have never claimed foreign territory, they are traditionally and naturally connected with other Slavic nations in the largest Slavic community in Europe. According to public surveys and studies, most Slovaks do not agree with the United States of America military bases in the Slovak Republic, do not want defense cooperation with the United States of America and do not have confidence in NATO. Therefore, we perceive the adoption of the occupation treaty as treason and we consider the current government of the Slovak Republic, coalitions and some other deputies of the National Council of the Slovak Republic and the President of the Slovak Republic who accepted the occupation treaty to be traitors.

 

3. We do not agree with and condemn the actions of the Slovak government aimed at Ukraine's military support. We do not want the current government in Slovakia to draw the Slovak Republic and its citizens into a war conflict and for Slovakia to subsequently become the target of a war attack that only the general population will pay for. In this connection, the civic organization Slovak Intelligence Association filed a complaint against the members of the Government of the Slovak Republic for the threat to peace pursuant to Section 417 of Act no. 300/2005 Coll. (Criminal Code) and participation in the combat activities of an organized armed group in the territory of another state according to § 419a of Act no. 300/2005 Coll. (Criminal Code). The Slovak Republic is in no way obliged to interfere in the Russian-Ukrainian conflict on the territory of a state that was not and is not a member of NATO.

We are fundamentally opposed to the adoption of sanctions against Russia, because they will result in a dangerous disruption of the economy in the Slovak Republic, as well as in the entire European Union. We believe that their main goal should be to disrupt the economy within the European Union and gain economic benefits for the European Union.

We propose that the Slovak Republic help Ukraine humanitarianly, while not forgetting to help its citizens, and in cooperation with other states to try to diplomatically resolve the war, offer mediation services and its territory as one of the possibilities for the negotiation of both sides and use all available peaceful means for assistance to terminate this conflict.

Given that the Slovaks have pursued a balanced policy in the past and are not burdened by historical resentments with any of the nations of the former USSR, they would have all the prerequisites for such a mediation mission.

 

4. The Slovak Republic should strive for cooperation in all areas of economic development with all states and move towards political neutrality in the long term, not giving up its sovereignty in advance and voluntarily, but to achieve the highest possible level of original sovereignty as the independence of the Slovak Republic as defined by the Constitution of the Slovak Republic from 1992, on democracy and free development of the Slovak nation as an equal subject of international law.

 

Bratislava, 4. 4. 2022

 • Slovak Intelligence Association, Sučany, www.zsi.sk
 • Slavica, Nitra, www.slavica.sk
 • Institute of National Politics, Bratislava, www.institut-inp.sk 
 • Alliance of National Forces, Bratislava
 • Slovenskí katolíci, Bratislava 
 • Signatories of the Nitra Declaration for the Sovereignty of the Slovak Republic, Nitra 
 • Peter Švec Patriotic Institute, Nitra 
 • Rastic, Bratislava 
 • For a free life and health in Slovakia, Prievidza, www.zaslobodnyzivotazdravie.sk
 • Radio Truck, Staré Hory, www.radiotruck.sk 
 • Vždy spolu, Liptovský Hrádok

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.