image
  • 22. 5. 2022 9:00
  • 22. 5. 2022 18:00
  • Bratislava
  • Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava, Slovensko
  • 48.1566336 17.075501179123

Bubnová šou, zaujímavé prednášky, africká dedinka, vzdelávací ostrov.
Komentované kŕmenie zvierat, otvorenie výstavy Broz, areálová hra, tvorivé dielničky.

Odkazy: Odkaz 1

Program vystúpenia bubeníckej šou Afrikana:

  • 11:00 Afrikana - otvorenie programu pri nosorožcoch,

  • 14:00 Afrikana – je možné sa zapojiť do bubnovania a tancovania, pri detskom ihrisku,

  • 16:00 Afrikana – ukončenie programu pri detskom ihrisku.

22. máj - Medzinárodný deň biodiverzity

Už od roku 1992 patrí 22. máj Medzinárodnému dňu biodiverzity (International Day for biological diversity), pričom slovo biodiverzita označuje rôznorodosť v rámci druhov, ale aj rozmanitosť ekosystémov. Dohovor o biologickej diverzite je jedným z najdôležitejších v oblasti životného prostredia. Zároveň je aj zastrešujúcim dohovorom, pretože sa zaoberá všetkými zložkami životného prostredia vrátane sociálnych a ekonomických aspektov nášho života.

Ochrana biologickej diverzity sa stala jednou z priorít medzinárodnej environmentálnej politiky, čo viedlo k prijatiu Dohovoru o biologickej diverzite 22. mája 1992 v kenskom meste Nairobi. Slovenská republika sa stala členskou krajinou dohovoru v roku 1994. Dohovor je postavený na uznaní hodnoty spoločného prírodného dedičstva a na úcte k všetkým formám života.

Medzinárodný deň vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Zaujímavosťou je, že od r. 1995 sa pripomínal 29. decembra – v deň, kedy vstúpil do platnosti Dohovor o biologickej diverzite. V decembri 2000 bolo na Valnom zhromaždení OSN rozhodnuté, že sa tento pamätný deň bude oslavovať 22. mája, kedy bol prijatý a schválený jeho definitívny text.

Dohovor o biologickej diverzite

Dňa 22. mája 1992 bol v Nairobi prijatý text Dohovoru o biologickej diverzite. V samotnom dohovore  je termín biologická diverzita definovaný ako ,,rôznorodosť všetkých živých organizmov vrátane ich suchozemských, morských a ostatných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých sú súčasťou," termín biologická diverzita v zmysle dohovoru teda označuje nielen rôznorodosť v rámci druhov a medzi druhmi, ale aj rozmanitosť ekosystémov.

Prijatím dohovoru na konferencii OSN ako dokumentu medzinárodného práva sa dovŕšil proces vytvorenia konvencie, ktorá vytvára právne zastrešenie obdobným dohovorom orientovaným na ochranu prírody vcelku, ochranu voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov a ochranu prírodných zdrojov. Dohovor však žiadnym ustanovením neruší tieto dohovory ani sa s nimi neprekrýva, ani nevyjadruje nadradenosť. Svojím významom a postavením však zastrešuje mnohé problémové okruhy a vyjadruje k nim nový prístup najmä z hľadiska ich globálneho významu. Súčasne dopĺňa tie problémové okruhy, ktoré sú mimoriadne citlivé a doteraz neriešené z hľadiska medzinárodného práva (často nie sú riešené ani na národnej úrovni). Z týchto dôvodov sa dohovor chápe ako vrcholový dokument a jeho jednotlivé vecné a právne ciele vypĺňajú ,,voľný" priestor nezahrnutý v starších konvenciách.

Prírodný kapitál je tvorený našimi ekosystémami a tie zase tvoria služby, ktoré nazývame ekosystémovými službami. Napríklad cestovný ruch je závislý od kvalitného prírodného prostredia a priamo súvisí s ochranou prírody. Zastavenie straty biodiverzity významne prispeje k skvalitneniu ekosystémových služieb, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre zdravý, kvalitný a bezpečný život obyvateľstva.

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.