Právo vs fašistický štát


Posledná aktualizácia 21.01.2021

Matovičova vláda svojím uznesením o núdzovom stave obmedzuje základné ľudské práva a slobody občanov.

Keďže vláda svojím uznesením vyhlásením v rámci núdzového stavu uvedeným spôsobom obmedzuje základné ľudské práva a slobody občanov, ktoré sú okrem Ústavy SR garantované aj Európskym dohovorom pre ľudské práva, ktorý má právne prednosť pred našou Ústavou, malo by byť namieste brániť sa voči takémuto uzneseniu Vlády SR na Ústavnom súde.

04.11.2020 - Štefan Harabin - Právny postup do vrecka !!!

V dôsledku sprítomnenia veľkého množstva prosieb zo strany bežných občanov, ktorých šikanuje polícia, pokiaľ ide o ich voľný pohyb a pobyt bez predloženia negatívneho antigénového testu, dávam Vám stručnú právnu orientáciu ako sa brániť v tomto smere voči nezákonným praktikám polície.

V zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

čl. 5 ods.

 • 1/ núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo hrozí, že dôjde i k ohrozeniu života a zdravia osôb,
 • 3/ v čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti... písm. g) obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu.

Podľa čl. 23 ods. 1, 3 Ústavy sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje a môže byť obmedzená iba zákonom, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu i ochranu zdravia...

Služobná prísaha policajta v zmysle § 6 ods. 2 zák. 410/1991 Zb.z. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky znie:

"Slávnostne vyhlasujem, že budem čestným, statočným a disciplinovaným príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok, a to i s nasadením vlastného života. Pri plnení svojich povinností sa budem vždy spravovať ústavou a zákonmi. Tak prisahám!"

Na poklade uznesenia vlády č. 693 z 28. októbra 2020 a Mikasovej vyhlášky z 30. októbra 2020 o obmedzení pohybu a pobytu

ústavnoprávne Vám nebola obmedzená sloboda pohybu a pobytu.

Policajti Vás preto v tejto spojitosti nesmú kontrovať, uložiť pokutu ani predviesť na políciu, lebo ste nič nespáchali, ani len priestupok.

Ak Vás predsa len zastavia, ukážte im túto krátku právnu analýzu, vrátane sľubu policajta, pokutu neplaťte, žiadajte doručiť rozhodnutie o jej uložení na adresu Vášho bydliska.

V prípade predvedenia na políciu, do zápisnice o Vašom výsluchu podajte trestné oznámenie na protiprávne konajúceho policajta, resp. konkrétnych policajtov za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a za obmedzovanie osobnej slobody. K zápisnici priložte i opis predmetnej právnej analýzy. Zároveň trvajte na predložení opisu zápisnice, aby ste mali doklad o podaní trestného oznámenia lebo ste tam učinili trestné oznámenie.

Garantujem Vám bez najmenších pochybnosti, že sa Vám nič nestane a v prípade horlivého idiota iba zarobíte na náhrade škody za jeho nesprávny úradný postup a nezákonné rozhodnutie.

Preukázanie - odobratie občianskeho preukazu

Policajt vám pri citovaní zákona vie vždy povedať iba prvú časť. Všetky tieto obmedzenia sú postavené tak, aby nezasahovali do základných občianskych práv, a to najmä práv týkajúcich sa diskriminácie. Každé použitie oprávnenia, musí súvisieť s úlohami PZ. To čo vyzerá jednoducho, je zložitejšie. Zákon je trochu alibistický, pretože presne nepopisuje za akých okolností sa dané oprávnenie môže použiť.

Úlohy, ktoré plní Policajný zbor, sú vymenované v ustanovení § 2 ods. 1 zákona o Policajnom zbore. Spomedzi nich môžeme vybrať napríklad spolupôsobenie pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku, odhaľovanie trestných činov a zisťovanie ich páchateľov, spolupôsobenie pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie, dohliadanie na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobenie pri jej riadení, odhaľovanie priestupkov a zisťovanie ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje a prejednáva, vykonávanie pátrania po osobách a pátrania po veciach. Služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť policajta, pri ktorom sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby“. Ak potom policajt požaduje preukázanie totožnosti od osoby, hoci neplní úlohy Policajného zboru alebo preukázanie totožnosti dotknutej osoby nie je potrebné na plnenie tej – ktorej úlohy, možno hovoriť o zasiahnutí do súkromného života, ktoré nemá základ v zákonnej úprave.

 

§ 18 Oprávnenie požadovať PREUKÁZANIE totožnosti

 • Policajt je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti 9). (rozumej občiansky preukaz, cestovný pas)
 • (3) Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2, policajt je oprávnený takúto osobu predviesť na útvar Policajného zboru za účelom zistenia jej totožnosti.
 • (4) Ak vyzvaná osoba nemôže preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2 a ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti nemôže hodnoverne preukázať svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska, policajt je oprávnený postupovať podľa odseku (3). Hodnovernosť preukázania mena a priezviska, dátumu narodenia a adresy bydliska posudzuje policajt podľa dôvodu zisťovania totožnosti osoby.
 • Ak policajt na základe oznámených údajov ani v evidenciách obyvateľov nemôže zistiť totožnosť osoby predvedenej podľa odseku (3) alebo (4), je oprávnený túto osobu vyzvať, aby strpela snímanie daktyloskopických odtlačkov, vyhotovenie obrazových záznamov, vonkajšie meranie tela a zisťovanie zvláštnych telesných znamení.
 • Ak policajt nezistí totožnosť osoby do 24 hodín od jej predvedenia, je povinný túto osobu prepustiť.

 

Všeobecne, občiansky preukaz musíte mať od 15 roku, ale zákon neukladá povinnosť mať občianky preukaz pri sebe. Podľa §14 zákona č. 224/2006 Z.z. nepredložiť OP nie je priestupok. Ak policajtovi nemôžeme preukázať naše meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska dokladom totožnosti, tak sa táto situácia rieši poskytnutím súčinnosti policajtovi napr. ústnym oznámením týchto údajov policajtovi, ktorý si ich následne cez operačného dôstojníka overí v databáze obyvateľov podľa § 18 ods. 4 zákona o PZ. Až v prípade, keď našu totožnosť nepreukážeme dokladom totožnosti a nemôžeme hodnoverne preukázať našu totožnosť ústne, resp. odmietneme ústne oznámenie týchto údajov policajtovi, je nás policajt opravený predviesť na útvar PZ, za účelom zistenia totožnosti.

 

Treba pamätať, že policajt vám musí oznámiť dôvod služobného zákroku a v jeho medziach musí náležite pokračovať. Ak vám to neoznámil, žiadajte si dôvod. Tiež si žiadajte preukázanie jeho príslušnosti k PZ (žiadne sekundové plesknutie) - overenie fotky s plienkou na pysku to bude zaujímavé. Zákon pojem bežná kontrola dokladov či bežná prehliadka motorového vozidla nepozná, ale pozná svojvôľu a zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Z "bežného" sa totiž stáva hľadanie dôvodu na pokutu, aby si naplnili kôtu na mesačné prémie.

Na preukázanie dokladu stačí tento doklad držať tak, aby bol čitateľný druhou osobou. Ak doklad policajtovi nedáte, ale sa ním riadne preukážete, môže vám ho zadržať len pri oprávnených dôvodoch. Keď už niekomu doklad dáte, môžete byť vydieraní a práv sa nedomôžete. NIKOMU NEDÁVAJTE svoje doklady, vždy ich pevne držte a chráňte pred odcudzením alebo zneužitím.

 

Na tomto mieste je vhodné poukázať na judikát, podľa ktorého nie je možné zaujať názor, že na základe zákona o Policajnom zbore a takto koncipovanej inštruktáže policajných hliadok sú tieto oprávnené bez akéhokoľvek konkrétneho dôvodu zastavovať motorové vozidlá, prípadne aj iných peších občanov a vykonávať na nich tzv. bezpečnostnú prehliadku. Takéto konanie zo strany policajtov by nesporne bolo konaním svojvoľným a nemalo by oporu v zákone.[8] Pokiaľ potom nie je policajt oprávnený bez akéhokoľvek dôvodu zastaviť chodca, nie je oprávnený ani vyzvať ho na preukázanie totožnosti. V praxi sa tiež možno stretnúť aj s prípadmi, kedy policajt na prípadnú otázku z akého dôvodu mám preukázať totožnosť?, spravidla odpovedať nevie alebo argumentuje tým, že „môžete byť hľadaná osoba. Argument policajta v tomto smere nepovažujeme za relevantný, nakoľko je príliš všeobecný a nekonkrétny, čo sa v prípade zásahu do Ústavou garantovaných základných práv a slobôd javí ako zjavne neprimerané. Najvyšší súd SR už viackrát vyslovil názor, že práve vzhľadom na skutočnosť, že služobným zákrokom sa zasahuje do dôležitej oblasti ústavou garantovaných práv a slobôd jednotlivca, nemôže policajt vykonať kedykoľvek služobný zákrok. Nie je ani ponechané na voľnej úvahe, či služobný zákrok môže, alebo nemusí vykonať.[12] Preto policajt nemôže požadovať preukázanie totožnosti bez toho, aby boli naplnené všetky podmienky na výkon tohto oprávnenia, nie len formálne, ale i materiálne.

Nikto nie je povinný uposlúchnuť výzvu policajta, ktorá nemá oporu v právnych predpisoch. Tento názor sa objavuje i v rozhodnutiach súdov, napr. Okresný súd Pezinok vyslovil záver, že „žiadna osoba nie je povinná uposlúchnuť ani podrobiť sa takej výzve príslušníka PZ, ktorá nemá oporu v platných právnych predpisoch. Voči osobe, ktorá takto postupuje, nie je možno vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť založenú na nerešpektovaní takejto výzvy“.[17] Policajt je povinný zdôvodniť výkon svojho postupu. Nič mu predsa nebráni v tom, aby dotknutej osobe oznámil zákonný dôvod, pre ktorý má v úmysle vykonať svoje oprávnenie a prípadne aj osobu poučiť o následkoch nevyhovenia výzve.

 

Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 11 - Neplatnosť občianskeho preukazu:

 • uplynula jeho platnosť,
 • je poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom uvedený údaj, alebo je porušená jeho celistvosť,
 • podľa podoby tváre v občianskom preukaze nemožno identifikovať jeho držiteľa,
 • obsahuje neoprávnene vykonané zmeny.

§ 15 - Povinnosti na úseku občianskych preukazov

 • (1) Občan je povinný
  • b) chrániť občiansky preukaz alebo občiansky preukaz bez podoby tváre pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím,
  • f) ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu príslušnému útvaru, zastupiteľskému úradu alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru alebo prostredníctvom portálu ministerstva,
 • (4) Občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo prijať ako záloh a nesmie sa odovzdať ani odobrať pri vstupe do objektu alebo na pozemok a nesmie sa odovzdať ani odobrať v súvislosti s poskytovaním služieb; to neplatí, ak je to nevyhnutné pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Občan nesmie ponechávať občiansky preukaz ako záloh ani pri svojom pobyte v zahraničí.

Oprávnenie policajta požadovať preukázanie totožnosti

17. januára 2021  442.12 KB  Oprávnenie policajta požadovať preukázanie totožnosti.pdf

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore

Zákon č. 171/1993 Z. z.
28. októbra 2020  1.07 MB  zakonypreludi_sk_171_1993_zz_20200101.pdf

Zákon o občianskych preukazoch

Zákon č. 395/2019 Z. z.
16. januára 2021  809.73 KB  epi_sk_395_2019_zz_20200409.pdf

Môžu policajti bežne pýtať občiansky preukaz?

16. januára 2021  88.2 KB  nepovinnosť nosiť občiansky preukaz.pdf

Zastavenie vozidla - podmienky a rozsah jeho výkonu

Účelom zákona (a najmä dohľadu na bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky) iste nie je náhodné zastavovanie vozidiel a vykonanie oprávnení podľa vlastnej úvahy policajta, napr. či ten-ktorý vodič má všetky potrebné doklady pri sebe alebo či náhodou nepožil pred jazdou alkohol. Pokiaľ je však jeho jazda bezvadná, nie je dôvod na zastavenie a kontrolu takéhoto vozidla.

Na cestách sa však neraz stáva, či už z dôvodov na strane policajta alebo vodiča motorového vozidla, že kontrola dokladov sa zmení na kontrolu celkového technického stavu vozidla, prípadne meranie a váženie vozidla, kontrola jeho povinnej výbavy alebo skúmanie stavu spôsobilosti vodiča viesť motorové vozidlo.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ("NS SR“)[1], podľa ktorého v demokratickej spoločnosti polícia nemôže svojvoľne zastavovať vozidlá či peších občanov. Zastavenie vozidla nemôže byť bezdôvodné, vykonané iba preto, že právne predpisy oprávnenie policajta dať pokyn na zastavenie vozidla upravujú (bez zákonného dôvodu, vodič nepáchal žiadny priestupok ani trestný čin a policajná hliadka dokonca nemala ani akúkoľvek informáciu o protiprávnej činnosti posádky vozidla). Policajt v službe je povinný v medziach zákona o Policajnom zbore vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania.[5]

Policajt teda nesmie, a to ani pri výkone cestnej kontroly, pripustiť, aby prípadný jeho zásah do práv a slobôd vodiča motorového vozidla neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou.

 

§ 4 - Povinnosti vodiča

 • (1) Vodič je povinný
  • a) použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke,
  • b) mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom,
  • c) venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke,
  • i) zabezpečiť pred jazdou a počas jazdy, aby sa vo výhľadovom poli vodiča nenachádzali predmety, ktoré môžu odvádzať pozornosť od bezpečného vedenia vozidla.
 • 2) Vodič nesmie

  • m) počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla ...

Dokladmi predpísanými na vedenie a prevádzku vozidla sú

 • a) vodičský preukaz (§ 94, 101 a 102 zákona o cestnej premávke),
 • b) osvedčenie o evidencii, technické osvedčenie vozidla alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine,
 • c) potvrdenie o Povinnom Zmluvnom Poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • d) doklad o vykonaní technickej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,
 • e) doklad o vykonaní emisnej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,
 • f) doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti, ak takejto povinnosti vodič vozidla podlieha,
 • g) povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (Diaľničná známka), ak sú tieto užívané iným, než zvyčajným spôsobom,
 • h) iné doklady ustanovené osobitným predpisom (napríklad zákon č. 56/2012 Z. z., § 12 zákona č. 280/2006 Z. z.).

OPRÁVNENIA POLICAJTA PRI DOHĽADE NAD BEZPEČNOSŤOU A PLYNULOSŤOU CESTNEJ PREMÁVKY

§ 69 - Všeobecné oprávnenia

 • (1) Policajt je oprávnený
  • a) zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,
  • c) požadovať od vodiča PREDLOŽENIE dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na dopravu osôb a nákladu; ak nebudú predložené, požadovať od vodiča oznámenie údajov o vozidle a jeho držiteľovi podľa § 111 ods. 2 písm. a), b), e) a f),
  • d) vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, alebo liekmi, ktoré môžu znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo,
  • e) kontrolovať technickú spôsobilosť vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča, aby sa podrobil takejto kontrole, ako aj porovnať údaje uvádzané v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II, evidenčnom doklade vydanom v cudzine alebo technickom osvedčení vozidla s údajmi na vozidle,
  • g) kontrolovať dodržiavanie povinností účastníka cestnej premávky alebo iných osôb podľa tohto zákona,
  • h) použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla do času preukázateľného uhradenia pokuty podľa § 72a ods. 1 alebo peňažnej záruky podľa § 72a ods. 2.
 • (3) Osoba nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré jej vzniknú v súvislosti s uplatňovaním oprávnení policajta, vojaka vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“ alebo vojenského policajta podľa odsekov 1 a 2.

§ 70 - Zadržanie vodičského preukazu

 • (1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak
  • a) možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla,
  • d) je vodičský preukaz neplatný,
  • e) vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a.
 • (4) Policajt bezodkladne vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta, kde sa skutok stal. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí len na území Slovenskej republiky.
 • (5) Policajt je oprávnený postupovať podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak vodič nepredložil policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní.

§ 71 - Osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu

 • (1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem dôvodov podľa § 70 ods. 1 aj vtedy, ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady diaľničnej známky, za priestupok spáchaný na úseku výberu mýta, za priestupok spáchaný na úseku cestnej dopravy alebo za priestupok spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.
 • (2) Policajt na mieste vydá o zadržaní vodičského preukazu podľa odseku 1 potvrdenie, v ktorom povolí ďalšiu jazdu na 15 dní; povolenie platí len na území Slovenskej republiky. V potvrdení musí byť uvedený rozsah udeleného vodičského oprávnenia a spôsob vrátenia vodičského preukazu. Páchateľ priestupku môže požiadať policajta, ktorý vodičský preukaz zadržal, aby zadržaný vodičský preukaz postúpil orgánu Policajného zboru v mieste jeho pobytu alebo v mieste, kde sa zdržiava, na účely jeho vrátenia; policajt je povinný tejto žiadosti vyhovieť.

§ 72 - Zadržanie osvedčenia o evidencii časť I (malý technický) alebo časť II (veľký technický), evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom

 • (1) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak
  • a) je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo prevádzka vozidla je pozastavená, alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky,
  • b) vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole,
  • c) údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
  • d) je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,
  • e) pominul účel, na ktorý bolo vydané,
  • f) je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto zákonom,
  • g) vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,
  • h) vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
  • i) vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest alebo nie sú dodržané podmienky prepravy nákladu podľa § 51,
  • k) vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky,
 • (2) Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.
 • (3) Policajt na mieste vydá o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu od vozidla vydaného v cudzine a o zadržaní tabuľky s evidenčným číslom potvrdenie. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, len ak nie je súčasne zadržaná aj tabuľka s evidenčným číslom a ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

§ 72a - Osobitné ustanovenia o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom

 • (1) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine alebo technické osvedčenie vozidla a tabuľku s evidenčným číslom, ak pokuta uložená za správny delikt držiteľa vozidla podľa § 139a alebo § 139h, za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku výberu mýta 41aa) alebo za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku úhrady diaľničnej známky 41ab) nebola zaplatená
  • a) po lehote podľa § 139b ods. 5 alebo podľa osobitného predpisu 41ac) alebo
  • b) na mieste vydania bloku na pokutu podľa § 139h ods. 1 alebo podľa osobitného predpisu. 41ad)
 • (2) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine alebo technické osvedčenie vozidla a tabuľku s evidenčným číslom aj vtedy, ak bola vodičovi uložená povinnosť zložiť peňažnú záruku podľa § 139h ods. 6 alebo podľa osobitného predpisu41ae) a neurobil tak na mieste.

§ 100 - Neplatnosť vodičského preukazu

 • (1) Vodičský preukaz je neplatný, ak
  • a) uplynula jeho platnosť podľa § 143b ods. 2 alebo 3,
  • b) obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
  • c) meno alebo priezvisko v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
  • d) údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
  • e) držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie,
  • f) za tento bol vydaný nový vodičský preukaz podľa § 95 ods. 3.

§ 137 - ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

 • (1) Porušenie povinností ustanovených týmto zákonom sa považuje za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
 • (2) Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je
  • a) jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky; to neplatí, ak ide o cyklistu podľa § 4 ods. 2 písm. d),
  • b) odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky,
  • c) také porušenie pravidiel cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej sa inému ublíži na zdraví alebo sa inému spôsobí škoda na majetku, alebo nesplnenie si povinností účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti,
  • f) nezastavenie vozidla na pokyn STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo na signál svetelného signalizačného zariadenia s červeným svetlom „Stoj!“,
  • h) nedanie prednosti v jazde,
  • i) neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta v súvislosti s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
  • r) ohrozenie chodca ...
  • t) ohrozenie cyklistu ...
  • z) jazda s vozidlom s nebezpečnými chybami v rámci technického stavu vozidla 71aa) alebo jazda s vozidlom s nebezpečnými chybami v rámci upevnenia nákladu, 71ab)

Na záver sa pozrime na propagandu ministerstva, v ktorej popisuje - po zastavení vozidla policajt. Pričom je tam vsuvka  - ako aj platný doklad totožnosti. Zákon nenariaďuje mať pri sebe OP a ani nie je povinný na vedenie vozidla. Všetky úkony policajta sú podávané ako povinnosť, pričom podľa zákona ide len o oprávnenie policajta. Fúkať máme pri podozrení na alkohol, nie aby sa míňali skladové zásoby.

Zákon o cestnej premávke

Zákon č. 8/2009 Z. z.
17. januára 2021  1.51 MB  zakonypreludi_sk_8_2009_zz_20210101.pdf

Zadržanie vodičského preukazu

21. januára 2021  151.18 KB  Zadržanie vodičského preukazu.pdf

Cestná kontrola a podmienky a rozsah jej výkonu

17. januára 2021  509.96 KB  Cestná kontrola a podmienky a rozsah jej výkonu.pdf

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore

28. októbra 2020  1.07 MB  zakonypreludi_sk_171_1993_zz_20200101.pdf

03.11.2020 - Weis & Partners - Polícia a úsek civilnej ochrany

Polícia SR údajne kontroluje občanov na základe legálneho podkladu, spočívajúceho v príslušných uzneseniach vlády prijatých v intenciách ústavného zákona. Problém spočíva práve v tom, že uznesenie vlády je formálnym aktom vlády, ktorý zaväzuje výlučne do vnútra štátnej správy.

 

Polícia SR sa vyhla otázke, či môže nahliadnutím do zdravotného záznamu napr. porušiť predpisy GDPR. Áno, môže. A je na výlučnej dobrovoľnosti, či sa niekto certifikátom preukáže alebo nie.

 

Porušenie zákazu vychádzania je údajne priestupkom na úseku civilnej ochrany, ktorého sa okrem iného dopustí ten, kto neuposlúchne pokyny vlády, teda poruší zákaz vychádzania.

 • Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov, je priestupkom zavinené konanie, ktoré porušuje, alebo ohrozuje záujem spoločnosti, a je za priestupok výslovne označené v tomto, alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt ...
 • Predpokladáme, že Polícia SR odkazuje na § 32 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších predpisov.
 • Podľa § 2 ods. 1 predmetného zákona, civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
 • Na účely tohto zákona sa mimoriadnou udalosťou rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa 1b) alebo teroristický útok, pričom

  • a) živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok,

  • b) havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok,

  • c) katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie

 • Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu 61a) pri

  • a) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,

  • Tu je dôležitý rekurzívny odkaz 61a) späť na § 6 až 9 zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť uvedená v § 3 ods. 2, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja.

  • ​​Nie je nám známe, že vláda SR v zákonom predpokladanej forme vyhlásila podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva akúkoľvek mimoriadnu situáciu podľa cit. zákona.

Polícia a úsek civilnej ochrany

Weis & Partners
4. novembra 2020  89.4 KB  Policia a usek civilnej ochrany.pdf

02.11.2020 - Lukáš Machala - Ako zajtra bez negatívneho testu

Keď vás zastaví policajt a bude vyžadovať negatívny test:

 • vyžiadajte si od policajta identifikátor (meno + číslo) a zaznamenajte si ho
 • vyhotovte si videozáznam, (pojednáva Rezolúcia  č. 1165 Parlamentného zhromaždenia Rady Európy)
 • O absolvovaní testu na covid nie ste povinný policajta informovať, neabsolvovanie testovanie nie je správnym deliktom!
 • treba vyzvať policajta, aby upustil do ďalšieho konania a nežiadal takéhoto potvrdenia
 • ak budú v úkone pokračovať, odmietnite blokovú pokutu zaplatiť
 • môžete podať sťažnosť na Úrad inšpekčnej služby PZ, kde priložíte videozáznam
 • ak vás dočasne obmedzia na slobode a násilím privezú na policajnú stanicu, bezodkladne podajte trestné oznámenie za trestný čin obmedzovania osobnej slobody (§183, odsek 3, písmeno c) Trestného zákona). Vyžiadajte si opis zápisnice trestného podania a kontaktuje sa s advokátom.

 

Ako existovať bez negatívneho testu:

 • zamestnanec
 • žiak - študent
 • zákazník
  • vypýtajte si od vedúceho prevádzky / štatutárneho zástupcu obchodnej spoločnosti, ktorý vyžaduje výsledok testu, aby predložil bezodkladne písomné a ním podpísané odôvodnenie, na základe akej právnej normy odmieta vpustiť do prevádzky
  • vynucovanie si povinnosti predložiť právne irelevantný papier o nezákonnom testovaní je možné páchanie trestného činu NÁTLAKU v zmysle ustanovení §192 odsekov 1 a 4 Trestného zákona.
  • ak prevádzkovateľ neustúpi od protiprávneho konania, ste oprávnený podať na príslušnú osobu, alebo skupinu osôb trestné oznámenie.

Ako zajtra bez negatívneho testu

Lukáš Machala
2. novembra 2020  3.77 MB  Ako zajtra bez negativneho testu.pdf

01.11.2020 - Weis & Partners

Uznesenia vlády sú neplatné, vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva určujú osobám povinnosti a obmedzenia v rozpore s platným právom. Z dobrovoľného testovania je po dnešnej tlačovej besede povinné s vďakou a ospravedlnením.

 

Situácia: Zastaví Vás policajt alebo príslušník obecnej polícii

 • Ani jeden z príslušníkov nemá právo na oboznámenie sa s Vašim zdravotným stavom okrem prítomnosti alkoholu alebo návykovej látky pri vedení dopravného prostriedku. Ak si vypýta certifikát alebo informáciu o Vašom testovaní, pre ďalší postup je najvhodnejšie zvoliť postup neinformovania o účasti na teste. Príslušník má vzásade dve možnosti: a) nechať Vás tak alebo b) vec odstúpiť na priestupkové konanie na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva pre podozrenie zo spáchania priestupku. 
 • Ste povinní preukázať svoju totožnosť. Vy na oplátku žiadajte preukázanie sa služobným preukazom a zapíšte si údaje príslušníka pre prípadné ďalšie konanie.
 • Dbajte na riadne spísanie záznamu aj s Vašim jasným vyjadrením, že príslušník nemá oprávnenie kontrolovať certifikát o účasti na testovaní.

Môže zamestnávateľ vyžadovať certifikát o absolvovaní testu a podmieniť tým vstup na pracovisko?

 • Nie nemôže, iba ak mu ho dáte dobrovoľne. V tom prípade ho musí spracovať ako informáciu o zdravotnom stave zamestnanca.
 • Ak Vás napriek odmietnutiu nepustí na pracovisko, dajte si túto skutočnosť potvrdiť písomne alebo si zabezpečte svedkov.

 

Bonus: V tlači sa objavili správy ministra obrany SR, že exemplárne potrestá podnikavcov, ktorí predávajú certifikáty, ktoré sa zrejme budú nápadne podobať certifikátom Ministerstva zdravotníctva SR o absolvovaní testu na Covid -19 s výsledkom o negativite.

Nuž, nepotrestá nielen exemplárne, ale zrejme nijako. Certifikát je vydaný nekompetentným orgánom, neobsahuje dokonca ani meno toho, kto ho podpísal a v akej funkcii a nie je verejnou listinou. Nie je ho preto možné falšovať s následným trestoprávnym postihom. Ide o napodobeninu vyhotovenia listiny, ktorá nemá právne účinky.

 

Uznesenie vlády nie je normatívnym právnym aktom podľa legálnej definície uvedenej v §1 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z.z. Ak by šlo o nariadenie vlády SR, ktoré je normatívnym právnym aktom, situácia by bola samozrejme iná.
Uznesenie vlády nie je všeobecne záväzné. Jeho obsahom sa preto bežný občan riadiť dobrovoľne môže, ale nemusí.

 

Možnosť ukončenia pracovného pomeru zamestnávateľom pre prípad neúčasti na celoplošnom antigénovom (AG) testovaní na koronavírus SARS-CoV-2.

Manuál netestovaného

Weis & Partners
2. novembra 2020  122.71 KB  Manuál netestovaného.pdf

30.10.2020 - Judita Laššáková - Dohovor o ochrane ľudských práv

Dohovor o ľudských právach a biomedicíne:

 • čl. 1 - Zmluvné strany budú chrániť dôstojnosť a identitu všetkých ľudí a zaručia každému bez diskriminácie rešpektovanie jeho integrity a iných práv a základných slobôd v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny.
 • čl. 2 - Záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti.

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd:

 • čl. 3 - Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.
 • ESĽP - Ponižujúce zaobchádzanie je také, ktoré je vedené s cieľom vyvolať pocit strachu, úzkosti a podriadenosti, a ktoré je spôsobilé potupiť a ponížiť, prípadne zlomiť fyzický a morálny odpor.
 • ESĽP - Nepripúšťa sa akékoľvek odstúpenie alebo obmedzenie, dokonca ani v prípade mimoriadnej udalosti ohrozujúcej život národa a aplikuje sa na zadržané osoby, bez ohľadu na povahu trestných činov, z ktorých spáchania sú podozrivé.

Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti a aplikáciou biológie a medicíny

Judita Laššáková
6. novembra 2020  603.68 KB  Dohovor_o_ochrane.pdf

Dohovor o ľudských právach a biomedicíne

Zbierka zákonov č. 40/2000
6. novembra 2020  152.63 KB  Zbierka zákonov č. 40-2000.pdf

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Európsky dohovor o ľudských právach
6. novembra 2020  603.68 KB  Dohovor_o_ochrane.pdf

28.10.2020 - Lukáš Machala - Stop šikane zamestnancov

 • Má zamestnávateľ právo vyžadovať pre výkon práce výsledok testu na covid-19?
 • Má právo ukončiť so zamestnancom pracovný pomer ale sankciovať za covid testy?
 • Môže zamestnávateľ znemožniť vstup na pracovisko?
 • Má právo "policajt" uložiť pokutu ako priestupok, že som odmietol ukázať výsledok covid testu?

Citácie právnych predpisov:

 • Právny úkon, ktorým sa zamestnanec vopred vzdáva svojich práv, je neplatný.
 • Neplatnosť právneho úkonu nemôže byť zamestnancovi na ujmu, ak neplatnosť nespôsobil sám. Ak vznikne zamestnancovi následkom neplatného právneho úkonu škoda, je zamestnávateľ povinný ju nahradiť.
 • Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi.
 • Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec, ..., porušil závažne pracovnú disciplínu.
 • Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ako s ním neplatne skončil pracovný pomer, ..., jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, ... Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. ...
 • Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech
  • vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
  • prekročí svoju právomoc,
  • alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,
  • potrestá sa odňatím slobody na 2-5 rokov.
 • Karanténne opatrenia sú protiepidemiologické opatrenia zamedzujúce kontakt osoby podozrivej z ochorenia alebo z nákazy s inými osobami, karanténne opatrenia sú: karanténa, zdravotný dozor a lekársky dohľad.
 • V čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe posúdenia zdravotného rizika ... vo vzťahu k práci nevykonáva u zamestnanca podľa ...
 • Od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo tento alebo iný zákon.

 

V súčasnosti sme svedkami neprimeraného nátlaku verejných činiteľov a orgánov štátnej správy. Tejto hystérii podľahli mnohí zamestnávatelia, ktorí sa už teraz dopúšťajú na mnohých svojich zamestnancoch nepriamej diskriminácie. V rámci pracovného vzťahu je zakotvený aj anitidiskriminačný zákon, ktorý zakotvuje zásadu rovnakého zaobchádzania vo vzťahoch. Mnohí zamestnávatelia vychádzajú z mylnej právnej domnienky, že vynucovaním si výsledkov testov na ochorenie covid od svojich zamestnancov uplatňujú svoje práva voči zamestnancom, a to v súvislosti s plnením svojich povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci.

V slovenskom práve neexistuje právny predpis, na základe ktorého by ste boli povinní dať sa testovať. Vynucovanie si povinnosti predložiť akýsi právne irelevantný papier o nezákonnom testovaní zo strany zamestnávateľa. Zdravotný stav zamestnancov okrem toho podlieha lekárskemu tajomstvu a ochranu v rámci GDPR. Zamestnávateľ môže posúdiť zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na prácu zákonným spôsobom len na základe vykonanej lekárskej preventívnej prehliadky. Táto sa dokonca v krízovom stave nahrádza iba čestným vyhlásením zamestnanca, že jeho zdravotný stav je v poriadku. Zamestnávatelia však svojim neetickým a nátlakovým správaním porušujú princípy jediného zákona, na ktorý sa v tejto šikanóznej poľovačke na zamestnancov zamerali - na zákon c. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

NIKTO - zamestnávateľ, úradník štátnej správy alebo policajt, vojak, SBS, lekár, vodič verejnej dopravy, učiteľ, vrátnik, ... nemá ŽIADNE zákonné oprávnenie požadovať predloženie výsledku testu na covid. V prípade, že napriek nezákonnosti ho od vás budú vyžadovať, zdvorilo ale jednoznačne trvajte na tom, aby vám vydali bezodkladne písomné odôvodnenie ich konania!
NIKOMU v súvislosti s nepredložením negatívneho testu na covid NEMOŽNO udeliť pokutu v priestupkovom konaní. Vyhotovte si video záznam zo služobného zákroku. Pýtajte si negatívny test od samotného policajta. Upozornite ho na možnosť spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, a to v krízovom období!


ÚS 44/00-133 Za súčasť základného práva na súkromie a ani za prejav osobnej povahy nemožno u verejného činiteľa považovať výkon jeho zákonom upravenej služobnej právomoci na verejnosti.

Stop šikane zamestnancov

Lukáš Machal
28. októbra 2020  8.79 MB  Stop sikane zamestnancov.pdf

28.10.2020 - Krajníková - Neexistuje zákonná povinnosť dať sa testovať

 • Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR: Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
 • Čl. 2 ods. 3 Ústavy SR: Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.
 • § 4 ods. 4 Zák. č. 576/2004 Z. z. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas.

 

Odber a testovanie biologického materiálu spadá do právnej otázky zdravotnej starostlivosti, ku ktorému zdravotnému výkonu sa vyžaduje Informovaný súhlas dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu. Odmietnutím dať súhlas sa tento (a ktorýkoľvek iný) zdravotný úkon nevykoná. A tu to končí.

 • Kto sa teda nechce testovať, nech odmietne.
 • Je to inak aj nebezpečné pre zdravie človeka, na čo poukazuje tiež lekárska komora SR.

Neexistuje právna – zákonná povinnosť dať sa testovať

Adriana Krajníková
6. novembra 2020  363.61 KB  Dr_Krajn_237_kov_225_Adriana_o_testovan_237.pdf

28.10.2020 - Čarnogurský ml.: Testovanie na COVID-19 je dobrovoľné

Celoplošné testovanie na COVID-19 je dobrovoľné.

Podľa zákona nie je žiadny policajt a ani žiadny štátny orgán oprávnený požadovať informácie o vašom zdravotnom stave a predloženie výsledku vášho testovania, ba ani potvrdenia o absolvovaní kovid testu.

Okrem slovenských zákonov sú zdravotné informácie chránené aj európskou legislatívou GDPR.

Celoplošné testovanie na COVID-19 je dobrovoľné.

Čarnogurský ml.
28. októbra 2020  1.18 MB  Testovanie na COVID-19 je dobrovoľné.pdf

27.10.2020 - Peter Ivor: Nútenie k testovaniu je protizákonné

Zamestnávatelia pod hrozbou okamžitého skončenia pracovného pomeru, resp. výpovede, vyvíjajú doslova nátlak na svojich zamestnancov, aby sa títo podrobili testovaniu na Covid-19, pričom ak sa testovania nezúčastnia, bude to zamestnávateľ klasifikovať ako prekážku v práci na strane zamestnanca a neospravedlnenú absenciu v práci.

Všetky uvedené hrozby sú v ROZPORE s ÚSTAVOU a NEZÁKONNÉ a takýto nátlak zo strany zamestnávateľa, iného subjektu, či samotného orgánu verejnej moci môže dokonca napĺňať aj znaky skutkovej podstaty trestného činu Nátlaku podľa § 192 ods. 1 a 4 Trestného zákona.

V našom právnom poriadku nie je ustanovená žiadna zákonná povinnosť na podrobenie sa povinnému testovaniu, t.j. odoberaniu telesných vzoriek a biologického materiálu fyzickej osoby.

Slušne odmietnite výzvy a ukladané podmienky, ktoré od Vás niekto vyžaduje bez právneho titulu, s nedôvodným tvrdením, že "to musíte", prípadne "to bolo povedané/medializované". Ku každej takto vám ukladanej "podmienke", teda povinnosti i prípadnej sankcii, si žiadajte vystaviť písomný doklad. Či vás chcú proti vašej vôli testovať, alebo vás nepustia do práce, alebo odmietnu vaše dieťa pustiť do školy, či akékoľvek podobné konanie, žiadajte si písomný doklad s odôvodnením! V prípade potreby Vám poskytnem právnu pomoc ja, alebo iný advokát.

Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody až na tri rok.

Hrozby zamestnancom odmietajúcich testovanie na Covid-19 sú protiústavné

Peter Ivor
28. októbra 2020  1.28 MB  Nútenie k testovaniu je protizákonné.pdf

26.10.2020 - Lukáš Machala: Testovanie na COVID-19

 • Je uznesenie vlády SR č. 665/2020 z 18.10.2020 platné a vykonateľné?
 • Máme ako občania SR povinnosť vykonať test na ochorenie covid-19?
 • Ak nevykonáme test na ochorenie covid-19, musíme absolvovať 10 dňovú karanténu?

Samotný pojem "testovanie" je zakotvený v zákone č. 317/2016 Z.z.:

 • požiadavky a postupy na zabezpečenie kvality a bezpečnosti ľudského orgánu pri jeho darcovstve, odbere, testovaní, charakteristike, konzervovaní, distribúcii a transplantácii.
 • testovanie na účely tohto zákona je vykonávanie laboratórnych testov na vyšetrenie darcu ľudského orgánu, ľudského tkaniva ...

Informatívny súhlas v zmysle č. 576/2004 Z.z.

 • ošetrujúci zdravotník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej strarostlivosti, ...
 • ošetrujúci zdravotník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, odľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas ...
 • písomná forma informovaného súhlasu sa vyžaduje po predchádzajúcom poučení, pri odbere ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek od darcu ľudského orgánu, ...

 

Uznesenie vlády je právny akt, ktorý je jednou z foriem rozhodovania vlády, a to vo vzťahu k organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Uznesenie nie je normatívnym právnym aktom - teda všeobecne záväzným právnym predpisom.
Uznesenie vlády SR č. 665/2020 z 18.10.2020 nie je normatívnym právnym aktom, neopiera sa o ŽIADNU platnú právnu normu, nemá a nemôže maž právne účinky. Uznesenie používa neurčitú definíciu samotného úkonu, má právne vady pre svoju nezrozumiteľnosť, vnútornú rozpornosť a prekročenie zákonného splnomocnenia.

Existencia núdzového stavu v SR nemá žiaden vplyv na vykonanie diagnostiky (testovania) za účelom vyšetrenia covid-19. Neexistuje žiadny platný právny predpis, ktorý by určoval podmienky a spôsob vykonania predmetnej diagnostiky (testovania).
Ani jeden z uskutočnených diagnostických úkonov nemá žiadnu právnu relevanciu vo vzťahu k ďalším právnym aktom, ktoré boli vydané v súvislosti s ochorením covid-19.

Povinnosť dodržiavať 10-dňovú izoláciu stanovuje iba Opatrenie ÚVZ SR z 29.09.2020. Obsah opatrenia nijakým spôsobom nesúvisí s celoplošným testovaním obyvateľov. Neexistuje právna povinnosť absolvovať 10-dňovú domácu karanténu v prípade, že sa nezúčastníte testovania, ale ani ak máte pozitívny výsledok testu.

Testovanie na COVID-19

Lukáš Machala
28. októbra 2020  1.04 MB  ProBono_-_Testovanie_na_covid-19_-_JUDrLukasMachala.pdf

Spoločne proti bezpráviu

Lukáš Machala
28. októbra 2020  1.14 MB  Pro Bono - SPOLOČNE PROTI BEZPRÁVIU.pdf

07.09.2020 - Harabinov právny rozbor opatrení ÚVZ

Nulita spočíva i v tom, že opatrenie trpí absolútnym omylom v osobe adresáta, lebo § 48 ods. 4 písm. c) zák. č. 355/2007 Z.z. ukladá zákaz alebo obmedzenie styku časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom pri hromadnom výskyte závažného ochorenia, pričom opatrenie zakazuje všetkým vychádzať a pohybovať sa na verejnom priestranstve bez splnenia povinnosti – prekrytia dýchacích ciest.

Ako pri ÚVZ OLP/2732/2020 z 24. 3. 2020 aj u tohto opatrenia ide o zmätočnosť už preambuly, keď v časti o vyhlásení pandémie generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie budí dojem, že on celosvetovú pandémiu Covid-19 vyhlásil podľa slovenského práva – § 48 ods. 4 písm. c), § 48 ods. 5 písm. e) zák. č. 355/2007 Z.z., § 7, 20 a 25 zák. č. zák. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane.

Opatrenie OLP/6848/2020 z 28. 8. 2020, ktorým sa rušia výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest určené opatrením OLP/5453/2020 z 3. 7. 2020 a ktoré zrušilo i opatrenie OLP/2732/2020 z 24. 3. 2020, analyzované už 12. 6. 2020 a ktoré prvý krát nariadilo všetkým osobám zákaz vychádzania a pohybovania sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest, je rovnako nulitné, lebo je postavené na nulitnom opatrení.

Realita chorobnosti, hospitalizácií a úmrtí objektívne nie je nad predpokladanú úroveň zdravia spoločnosti. Ide preto zjavne o porušenie Dohovoru (Podobne možno aplikovať čl. 2 Protokolu č. 4 o slobode pohybu).

Harabinov právny rozbor opatrení Úradu verejného zdravotníctva

Štefan Harabin
29. októbra 2020  956.49 KB  Harabinov právny rozbor opatrení UVZ.pdf

2018 - Zákon o ochrane osobných údajov

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

§ 3 - Pôsobnosť:

 • Tento zákon sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami ...
 • Tento zákon sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov Policajným zborom, Vojenskou políciou, Zborom väzenskej a justičnej stráže, Finančnou správou, prokuratúrou a súdmi ...
 • v rámci činnosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa ...

§ 5 - Na účely tohto zákona sa rozumie:

 • súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,
 • genetickými údajmi osobné údaje týkajúce sa zdedených genetických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby,
 • údajmi týkajúcimi sa zdravia osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia fyzickej osoby vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave,
 • príjemcom každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu ...

§ 6 - Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

§ 13 - Zákonnosť spracúvania:

 • Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:
  • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

§ 16 - Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov:

 • Zakazuje sa spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov. Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.
 • Zákaz spracúvania osobitných kategórií osobných údajov neplatí, ak
  • dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
  • spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ak dotknutá osoba nie je fyzicky spôsobilá alebo právne spôsobilá vyjadriť svoj súhlas,
  • spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu verejného záujmu na základe tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu osobných údajov a ustanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby,
  • spracúvanie je nevyhnutné na účel preventívneho pracovného lekárstva, poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo na účel vykonávania verejného zdravotného poistenia, ak tieto údaje spracúva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa, osoba vykonávajúca služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo osoba vykonávajúca dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a v jej mene odborne spôsobilá oprávnená osoba, ktorá je viazaná povinnosťou mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri výkone svojej činnosti, a povinnosťou dodržiavať zásady profesijnej etiky,

§ 23 - Právo na výmaz osobných údajov:

 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18/2018 Z. z.
28. októbra 2020  1.17 MB  ZZ_2018_18_20180525.pdf

2004 - Antidiskriminačný zákon

Tento zákon upravuje uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovuje prostriedky právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto zásady.

§ 2 - Základné ustanovenia:

 • Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.
 • Diskriminácia je priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu.
 • Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.
 • Pokyn na diskrimináciu je konanie, ktoré spočíva v zneužití podriadenosti osoby na účel diskriminácie tretej osoby.
 • Nabádanie na diskrimináciu je presviedčanie, utvrdzovanie alebo podnecovanie osoby na diskrimináciu tretej osoby.
 • Každý je povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb a vo vzdelávaní.
 • Pri posudzovaní, či ide o diskrimináciu alebo nie, sa neberie do úvahy, či dôvody, ktoré k nej viedli, vychádzali zo skutočnosti alebo z mylnej domnienky.

§ 9 - Právna ochrana a konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania:

 • Každý má podľa tohto zákona právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou.
 • Každý sa môže domáhať svojich práv na súde, ak sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania. Môže sa najmä domáhať, aby ten, kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania, ak je to možné, napravil protiprávny stav alebo poskytol primerané zadosťučinenie; ak ide o nedodržanie zásady rovnakého zaobchádzania z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, môže sa tiež domáhať neplatnosti právneho úkonu, ktorého účinnosť bola podľa osobitného predpisu pozastavená.

Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

Zákon č. 365/2004 Z. z.
28. októbra 2020  774.74 KB  zakonypreludi_sk_365_2004_zz_20190701.pdf

1993 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore

§ 2 - Úlohy Policajného zboru:

 • spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
 • odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov,
 • dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení,
 • odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje a prejednáva

§ 8, § 12 - Povinnosti policajta:

 • Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou. Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dodržiavať etický kódex policajta, ktorý vydá minister.
 • Policajt je pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv alebo slobôd osoby povinný túto osobu hneď, ako je to možné, poučiť o jej právach, ktoré sú ustanovené v tomto zákone alebo v inom všeobecne záväznom právnom predpise.
 • Policajt je pri vykonávaní služobného zákroku povinný, ak to povaha a okolnosti dovoľujú, použiť výzvu zodpovedajúcu zákroku.

§ 13, § 14, § 16 - Preukazovanie príslušnosti k Policajnému zboru:

 • Policajt je povinný pred služobným zákrokom preukázať svoju príslušnosť k Policajnému zboru, ...
  • služobnou rovnošatou s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou policajta, ktorá obsahuje jeho meno a priezvisko, prípadne akademický titul policajta,
  • služobným preukazom,
  • ústnym vyhlásením „Polícia“ (ďalej len „ústne vyhlásenie“). Ústnym vyhlásením preukazuje policajt svoju príslušnosť k Policajnému zboru iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti služobného zákroku neumožňujú ...
 • Policajt v služobnej rovnošate s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou policajta preukazuje príslušnosť k Policajnému zboru tiež služobným preukazom a podľa okolností tiež ústnym vyhlásením.
  • ak je o to pri služobnom zákroku požiadaný.
 • Policajt pri preukazovaní príslušnosti k Policajnému zboru nesmie služobný preukaz alebo odznak služby kriminálnej polície alebo finančnej polície vydať z rúk; na požiadanie dá iba na nahliadnutie ich prednú stranu.

§ 17 - Oprávnenie požadovať vysvetlenie:

 • Policajt je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu a na zistenie jeho páchateľa, ako aj na vypátranie hľadaných alebo nezvestných osôb a vecí. V prípade potreby je policajt oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar Policajného zboru na spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia alebo ...
 • Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu ušlého zárobku (ďalej len „náhrada“). Náhradu poskytuje Policajný zbor. Nárok na náhradu nemá ten, kto sa dostavil len vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne konanie.
 • Nárok na náhradu podľa odseku 8 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní odo dňa, keď sa na výzvu podľa odseku 1 dostavila; oprávnenú osobu o tom treba poučiť.

Oprávnenie požadovať informácie:

 • Policajt je oprávnený požadovať potrebné informácie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti dôležitej na odhalenie trestného činu a na zistenie jeho páchateľa, ...

§ 18 - Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti:

 • Policajt je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti.
 • Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2, policajt je oprávnený takúto osobu predviesť na útvar Policajného zboru za účelom zistenia jej totožnosti.
 • Ak policajt nezistí totožnosť osoby do 24 hodín od jej predvedenia, je povinný túto osobu prepustiť.

§ 19 - Oprávnenie na zaistenie osoby:

 • ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie iných osôb alebo majetok,
 • pristihnutú pri páchaní priestupku, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie alebo objasnenie veci.

§ 23 - Oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku:

 • Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona je policajt oprávnený dávať pokyny na zastavenie dopravného prostriedku, zakázať jazdu, plavbu alebo let na nevyhnutne potrebný čas alebo prikázať smer dopravného prostriedku.
 • Policajt je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku, vecí, batožiny a nákladu, ktoré sa v ňom prepravujú, alebo elektronickú kontrolu vozidla prepojením kontrolovaného vozidla so zariadením určeným na kontrolu identifikačných údajov vozidla,
  • ak je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom bol spáchaný trestný čin.

§ 29 - Oprávnenie otvoriť byt:

 • Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí závažná škoda (§ 11 ods. 3) na majetku a vec neznesie odklad alebo ak sa v byte alebo v inom uzavretom priestore (ďalej len „byt“) zdržuje páchateľ úmyselného trestného činu a nerešpektuje výzvy polície na jeho opustenie, policajt je oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doň a vykonať opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.

§ 32 - Oprávnenie pri objasňovaní priestupkov:

 • Policajt je pri objasňovaní priestupkov v prípadoch podľa osobitného predpisu oprávnený vyžadovať lekárske vyšetrenie na zistenie požitého množstva alkoholu alebo inej užitej návykovej látky.
 • Policajt je oprávnený vykonať ohliadku miesta priestupku, ohliadku veci, ktorá môže súvisieť so spáchaním priestupku a v súvislosti s tým zisťovať a zaisťovať stopy.
 • Odber krvi osoby podozrivej zo spáchania priestupku sa musí vykonať, ak o to táto osoba požiada.

Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku policajta alebo strpieť výkon jeho oprávnení podľa ustanovení § 17 až 33 a oprávnení podľa osobitných predpisov.

§ 42 - Cela policajného zaistenia:

 • Policajt je oprávnený osobu zaistenú podľa § 19 umiestniť do cely policajného zaistenia (ďalej len „cela“) zriadenej na tento účel na útvare Policajného zboru.
 • Policajt je ďalej oprávnený umiestniť do cely aj osobu, ak je zadržaná, ...

§ 50 - Donucovacie prostriedky:

 • Pred použitím donucovacích prostriedkov je policajt povinný osobu, proti ktorej zakročuje, vyzvať, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v prípade, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu bránia iné okolnosti.
 • O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov policajt použije, rozhoduje podľa konkrétnej situácie tak, aby dosiahol účel sledovaný služobným zákrokom a použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané nebezpečnosti útoku.

§ 53 - Použitie služobného psa:

 • aby zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby, ak sa po výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
 • aby zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje verejný poriadok alebo ...

§ 63 - Povinnosti policajta po použití donucovacích prostriedkov:

 • Ak policajt zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, je povinný, ak to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť jej lekárske ošetrenie.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore

Zákon č. 171/1993 Z. z.
28. októbra 2020  1.07 MB  zakonypreludi_sk_171_1993_zz_20200101.pdf

1991 - Listina základných práv a slobôd

Všeobecné ustanovenia:

 • Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
 • Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.
 • Nikomu nemožno spôsobiť ujmu na právach pre uplatňovanie jeho základných práv a slobôd.
 • Povinnosti možno ukladať iba na základe zákona a v jeho medziach a len pri zachovaní základných práv a slobôd.
 • Pri používaní ustanovení o medziach základných práv a slobôd musí sa dbať na ich podstatu a zmysel. Také obmedzenia nemožno zneužívať na iné účely, než na ktoré boli ustanovené.

Ľudské práva a základné slobody:

 • Každý má spôsobilosť na práva.
 • Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedziť ju možno iba v prípadoch ustanovených zákonom.
 • Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.
 • Osobná sloboda je zaručená.
 • Obvineného alebo podozrivého z trestného činu možno zadržať iba v prípadoch ustanovených v zákone. Zadržaná osoba musí byť ihneď oboznámená s dôvodmi zadržania, vypočutá a najneskôr do 24 hodín prepustená na slobodu alebo odovzdaná súdu. Sudca musí zadržanú osobu do 24 hodín od prevzatia vypočuť a rozhodnúť o väzbe alebo ju prepustiť na slobodu.
 • Do väzby možno vziať iba z dôvodov a na dobu ustanovenú zákonom a na základe rozhodnutia súdu.
 • Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.
 • Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.
 • Sloboda pohybu a pobytu je zaručená.
 • Nikoho nemožno nútiť, aby vykonával vojenskú službu, ak je to v rozpore s jeho svedomím alebo s jeho náboženským vyznaním. Podrobnosti ustanoví zákon.

Hospodárske, sociálne a kultúrne práva:

 • Každý má právo slobodne sa združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov.
 • Každý má právo na ochranu zdravia. Občania majú na základe verejného poistenia právo na bezplatnú zdravotnícku starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.

Listina základných práv a slobôd

Ústavný zákon č. 23/1991 Zb.
28. októbra 2020  69.25 KB  Listina zakladnych prav a slobod c. 23-1991 Zb.pdf

Ústava Slovenskej republiky

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. - Zbierka zákonov SR - 460/1992 Zb. znenie 23. 8. 2019
28. októbra 2020  319.49 KB  Ustava Slovenskej republiky.pdf

1948 - Všeobecná deklarácia ľudských práv

Pretože výsledkom neuznávania ľudských práv a pohŕdania s nimi boli barbarské činy urážajúce svedomie ľudstva a pretože za najvyšší cieľ prostého ľudu bolo vyhlásené vybudovanie sveta, v ktorom ľudia budú užívať slobodu prejavu, presvedčenia a kde budú pozbavení strachu a biedy.

Slovenská republika sa hlási k zásadám tejto deklarácie:

 • Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti i právach.
 • Každý je oprávnený na všetky slobody a práva, ktoré ustanovuje táto deklarácia, bez akéhokoľvek ohľadu na rasu, farbu, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické a iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie.
 • Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť.
 • Nikto nesmie byť držaný v otroctve alebo nevoľníctve.
 • Všetci majú právo na rovnakú ochranu proti akejkoľvek diskriminácii, ktorá porušuje túto deklaráciu a proti akémukoľvek podnecovaniu k tejto diskriminácii.
 • Každý má právo na účinnú ochranu proti činom, ktoré porušujú základné práva, ktoré sú mu priznané ústavou alebo zákonom pred vnútroštátnymi súdmi.
 • Každý má rovnaké právo byť riadne a verejne vypočutý nezávislým a nestranným súdom, pokiaľ ide o určenie jeho práv a povinností alebo o akékoľvek trestné obvinenie proti nemu.
 • Nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, do rodiny, domova alebo korešpondencie, ani útokom na svoju česť a povesť. Každý má právo na právnu ochranu proti takým zásahom alebo útokom.
 • Každý má právo na slobodu pohybu a na voľbu bydliska vo vnútri hraníc každého štátu.
 • Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu.
 • Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu.
 • Každému je zaručená sloboda pokojného zhromažďovania a združovania.
 • Každý má právo na rovnaký prístup k verejným službám vo svojej krajine.

Nič v tejto deklarácii sa nemôže vykladať tak, aby dávalo ktorémukoľvek štátu, ktorejkoľvek skupine alebo osobe akékoľvek právo vyvíjať činnosť alebo dopustiť sa činov, ktoré by smerovali k potlačeniu niektorého z práv alebo niektorej zo slobôd uvedených v tejto deklarácii.

Všeobecná deklarácia ľudských práv

Charta ľudských práv OSN
14. novembra 2020  113.43 KB  Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav.pdf

Používame cookies zo služieb tretích strán na marketingové aktivity a na to, aby sme vám mohli poskytnúť lepší zážitok. Prečítajte si o tom, ako používame súbory cookie a ako ich môžete ovládať kliknutím na „Privacy Preferences“.